Algemene Voorwaarden

1. Onderwerp
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen-komsten en de daaraan voorafgaande fase waarbij door TeamValue of door aan haar gelieerde ondernemingen (hierna TeamValue), diensten worden geleverd of verplichtingen worden aangegaan, aanvullende of vervolgopdrachten daaronder begrepen en zijn ook van toepassing voor de (rechts-)personen die voor of ten behoeve van TeamValue werken of diensten verlenen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen van TeamValue zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod anders is aangegeven. Alle aanbiedingen, bevestigingen en facturen worden elektronisch verstuurd en/of aanvaard.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en zullen opdrachtgever en TeamValue in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.

1.4 Verlenging van opdrachten danwel opdrachten die een waarde van 10.000 euro niet te boven gaan, worden door TeamValue schriftelijk of elektronisch bevestigd zonder dat een handtekening van de opdrachtgever vereist is. Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending maar uiterlijk de dag voorafgaande aan de uitvoering schriftelijk te kennen geeft dat de bevestiging niet correct is. Door de opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand.

2. Verplichtingen
2.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven, houden de verplichtingen van TeamValue voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in dat TeamValue de opdrachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de opdrachtgever aan TeamValue opgedragen werkzaamheden te laten uitvoeren met het door de opdrachtgever gespecificeerde functie -en ervaringsniveau. TeamValue neemt op zich, zich in te spannen de diensten en /of de werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg uit te (laten) voeren.

2.2 TeamValue heeft de mogelijkheid om de medewerkers, die de diensten verlenen dan wel de werkzaamheden bij opdrachtgever uitvoeren, naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsniveau.

2.3 In verband met de uitvoering van eventuele garantie- en/ of service werkzaamheden uit eerdere opdrachten, garandeert TeamValue behoudens in geval van ziekte of overmacht slechts de beschikbaarheid van medewerkers voor 80% (tachtig) van een normale werkweek. Onder normale werkweek wordt een werkweek van 40 uur verstaan.

2.4 Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten, is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door TeamValue.

2.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk, draagt de kosten daarvan en vrijwaart TeamValue voor eventuele aansprakelijk-heden voor het tijdig ter beschikking stellen van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur die voldoen aan alle daarbij behorende verplichtingen uit wet, regelgeving en richtlijnen. Zonodig zal in de overeenkomst met opdrachtgever nader worden gedefinieerd wat onder werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is te verstaan. Het overeengekomen tijdstip van oplevering verschuift met de tijd dat niet aan het hierboven bepaalde is voldaan.

3. Vergoedingen
3.1 De opdrachtgever is aan TeamValue verschuldigd een vergoeding gelijk aan het aantal door de medewerkers van TeamValue aan de diensten of werkzaamheden bestede uren vermenigvuldigd met het tussen opdrachtgever en TeamValue overeengekomen tarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door de medewerkers gemaakte kosten die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Kosten voortvloeiende uit het bepaalde in art. 2.5 worden afzonderlijk in rekening gebracht. Tarieven en prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening of de meest geëigende in de IT branche.

3.2 Werkzaamheden die naar het oordeel van TeamValue geen onderdeel uitmaken van de door TeamValue aanvaarde opdracht en door de opdrachtgever worden opgedragen aan een medewerker zullen altijd worden vergoed op basis van de door TeamValue gehanteerde tarieven per tijdseenheid of per functiepunt. Een functiepunt is een rekeneenheid als bedoeld in de door TeamValue gestandaardiseerde open calculatie methode.

3.3 Als TeamValue aan opdrachtgever (elektronisch) urenregistratie formulieren ter beschikking stelt, dan zal opdrachtgever deze formulieren uiterlijk binnen 2 werkdagen goedkeuren en getekend aan TeamValue retourneren. Indien de formulieren niet tijdig zijn geretourneerd of geen aanmerkingen zijn gemaakt, staat de juistheid van het aantal opgegeven uren vast.

3.4 Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke opleveringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst vermeld. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald te zijn. Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de op-drachtgever vanaf dat tijdstip 1% rente per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd zonder dat ingebreke-stelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal TeamValue de vordering(en) ter incasso uit handen geven of over dragen en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de opdrachtgever aan TeamValue verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente.

3.5 Indien een der partijen een essentieel deel van haar verplichting(en) toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op nakoming van de aangegane verplichtingen en de overige rechten.

4. Intellectueel eigendom
4.1 Voor door TeamValue ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde werken die bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt berusten de rechten bij TeamValue en verkrijgt de opdrachtgever een alleen aan haar toekomend onbeperkt gebruiksrecht.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentie overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, modellen en uitvindingen en intellectuele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart TeamValue en haar medewerkers voor de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden.

5. Geheimhouding en non-concurrentiebeding
5.1 TeamValue en opdrachtgever, waaronder begrepen gelieerde partijen en de klant van de opdrachtgever, verplichten zich om alle door haar bij de verlening van diensten en de uit-voering van werkzaamheden ingeschakelde (rechts-)personen een geheimhoudingsverplichting op te leggen. Ieder der partijen verplicht zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die voor en na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen is uitgewisseld geheim te houden.

5.2 Opdrachtgever, waaronder begrepen gelieerde partijen en de klant van de opdrachtgever, verplichten zich gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van een jaar na beëindiging daarvan, geen bij de opdracht betrokken personeelsleden of medewerkers van de andere partij in dienst te nemen dan wel, direct of indirect, buiten TeamValue om voor zich te laten werken.

5.3 Bij overtreding van de verplichtingen, voortvloeiend uit artikel 5.1 en 5.2, verbeurt de nalatige partij aan de ander een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van 50.000 euro per overtreding, vermeerderd met 5.000 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Kettingbeding. Opdrachtgever garandeert, en staat in voor de juiste voldoening, voor zich en namens zijn opdrachtge-ver(s), voor de nakoming van de bepalingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst.

6. Beëindiging
6.1 Indien geen termijn voor de duur van de overeenkomst is overeengekomen dan wel de overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van minimaal één maand.

6.2 TeamValue kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennis-geving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoegingen van ondernemingen. TeamValue zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

6.3 Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient zij TeamValue minimaal 1 maand voor de beëindiging van de periode schriftelijk op de hoogte te stellen, waarbij TeamValue zich het recht voorbehoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.

6.4 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dat wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toereken-bare tekortkoming van toeleveranciers of opdrachtgevers waarvan TeamValue personeel of zaken betrekt, dan wel ziekte van medewerkers die bij de uitvoering van diensten of het verrichten van werkzaamheden zijn ingeschakeld.

7. Oplevering, garantie en onderhoud
7.1 Werkzaamheden waarbij TeamValue verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van TeamValue leiden, worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door TeamValue gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal wor-den omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomst(en).

7.2 De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie, vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van TeamValue aan de opdrachtgever, waarna de garantie periode in werking treedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van opdrachtgever. Controle door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele af-wijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan TeamValue, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantie bepaling herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3 De garantieperiode is drie maanden te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat TeamValue medewerkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de programmatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties, het niet voldoende reproduceerbaar is en er een zo uitge-breid mogelijke schriftelijke melding aan TeamValue wordt gedaan. TeamValue garandeert nimmer dat de programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. De garantie werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kosteloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens de opdracht-gever wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht waaronder niet de wijzigingen worden verstaan die ten behoeve van de implementatie van de programmatuur zijn aangebracht.

7.4 Indien er een opdracht tot onderhoud is aanvaard, hetgeen het geval is indien er een onderhoudsovereenkomst met opdrachtgever is aangegaan, zal een dergelijke opdracht indien niet gespecificeerd alleen betrekking hebben op correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van de door de opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij TeamValue gebruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaam-heden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden, zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Diensten en werkzaamheden worden door TeamValue uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van opdrachtgever. Op de resultaten van de dienstverlening dan wel op de werkzaamheden, wordt geen enkele garantie ge-geven anders dan vermeld in artikel 7 van deze voorwaar-den. Iedere aansprakelijkheid van TeamValue voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van TeamValue of medewerkers waarvan TeamValue zich heeft bediend.

8.2 Enigerlei vergoeding van schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijk-heidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden geen vergoeding onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, is de totale aansprakelijkheid waaronder de aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs voor overeen-komsten die een looptijd van meer dan een jaar hebben, gesteld wordt op de prijs die bedongen is voor een jaar. In alle gevallen is de totale vergoeding van schade beperkt tot 500.000 euro.

8.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is onder alle omstandigheden uitgesloten.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart TeamValue voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid dan wel andere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door TeamValue diensten zijn verleend of werkzaamheden zijn uitgevoerd.

8.5 Enige aansprakelijkheid van TeamValue kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk TeamValue in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade oorzaak en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en TeamValue toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9. Toepasselijk recht
9.1 Op de door TeamValue gesloten overeenkomsten en de door TeamValue gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van TeamValue om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland.